FMSO_hjelp til selvhjelp

Brukermedvirkning

På samme måte som hjelp til selvhjelp er gjennomgående for alt som skjer på sentrene, er brukermedvirkning det også. Brukermedvirkning som verdi bygger på en demokratisk begrunnet rett til selvbestemmelse og likeverd. I praksis vil det si at utsatte og pårørende samarbeider med de ansatte ved senteret om et tilpasset tilbud. Det gir mennesker som søker hjelp og støtte mulighet til å styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og å bidra med kompetanse.

Sentrene samarbeider med brukere på ulike måter, enten ved at de inkluderes i beslutningsprosesser knyttet til egen situasjon, i utviklingen av tilbudene eller overordnet som en del av senterets styre.

Brukermedvirkning er å anerkjenne at brukere har kompetanse som er en ressurs og av betydning. For brukeren innebærer det å bli tatt på alvor, samtidig som man gis mulighet til å påvirke sin egen hverdag og det videre arbeidet med egen helse.

Brukermedvirkning kan bidra til å styrke den enkeltes motivasjon og selvbilde, og det å få være med å ta beslutninger både om egen helse og om tilbudene ved senteret, kan i seg selv være helsefremmende. Å lytte og inkludere brukernes kunnskap, interesser og behov kan dessuten bidra til at tilbudene blir mer inkluderende og treffsikre.

Effekt

Brukermedvirkning er (hjelp til) selvhjelp fordi selvhjelp er myndiggjørende og viktig i en endringsprosess.

Effekten av selvhjelp er ofte subjektiv og derfor vanskelig å måle. Generelt kan man likevel si at det å dele erfaringer med en fagperson eller andre som har opplevd det samme, kan gjøre at man kan kjenne på meningsfull deltakelse, tilhørighet, innsikt og emosjonell styrke samt at smerter og vansker blir tålelig. Disse faktorene, som fremmer innsikt og mestringsevne (salutogene faktorer) gir en positiv helseeffekt. Når de positive helsefaktorene styrkes blir det lettere å håndtere stressfaktorer i livet, og helsen dras i en helsefremmende retning