Nytten av sosiale tilbud

Helsen påvirkes av god samhandling. Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får man anledning til å skifte fokus og bruke andre sider av seg selv. Noen ganger kan selve aktiviteten bidra til økt mestring og positive endringsprosesser, andre ganger kan det sosiale fellesskapet som oppstår i aktivitetene bidra til dette.

Tilbudene gir mulighet til å øve på sosiale ferdigheter som å bygge tillit, sette grenser, våge å snakke, lære å protestere og å stille krav. Å delta på sosiale tilbud handler om å øve på hverdagslig samhandling med andre, være sammen med personer i samme situasjon, utfolde seg kreativt, gi motivasjon til å komme seg ut av huset og muligheten til å etablere et nytt nettverk rundt seg.

 

Mål

Et sosialt tilbud handler ikke bare om å ha et sosialt sted å være og noe å gjøre. Det sosiale samværet er i seg selv et viktig verktøy for den enkeltes endringsprosess. I de sosiale tilbudene kan brukere ha et mål om f.eks. endring i opplevd livskvalitet, en målbar helseeffekt eller et ønske om å mestre en konkret oppgave. Det er også et tilbud som gjør at brukere får flere arenaer hvor de kan oppleve støtte, og øve på selvhjelp.

Mange utsatte befinner seg i sårbare situasjoner med et lite nettverk rundt seg1. Å styrke den opplevde sosiale støtten er helsefremmende og kan bidra til å redusere psykiske og somatiske lidelser2. Mange sentre har også som mål at tilbudet skal gjøre brukeren klar for å fortsette aktiviteten i nærmiljøet, og samarbeider med organisasjoner og aktører for å legge til rette for dette.

  1. Golding m.fl. 2002, Lyngby 2009
  2. FHI 2014