Seksuelle overgrep

Nok. definerer seksuelle overgrep som fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barns eller voksnes seksuelle integritet. Vi rangerer ikke overgrep etter alvorlighetsgrad.

Overgripere kan være personer av alle kjønn, og personer av alle kjønn kan oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det samme gjelder for personer med funksjonedsettelser, ulike aldre, nasjonaliteter, relasjoner og seksuelle legninger. Et overgrep kan ofte være begått av en tillitsperson som man kjenner og / eller stoler på. Seksuelle overgrep kan også skje uavhengig av fysisk nærhet til overgriperen, for eksempel gjennom internettrelaterte overgrep. Barn kan også begå seksuelle overgrep mot andre barn.

 "Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Seksuelle overgrep innebærer med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til" (bufdir.no 2015).