FMSO_veil barn

Ressurser og kildehenvisninger

Anbefalte ressurser

Kilder

Barneombudet. 2018a. «Alle kjenner noen som har opplevd det». Samtaler med ungdom om seksuelle krenkelser. Oslo: Barneombudet. ISBN 978-82-7987-052-4

Barneombudet. 2018b. «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes». Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep. Oslo: Barneombudet. ISBN 978-82-7987-054-8

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2016. Gjennomgang av tilbudet til barn på sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Rapport 17/2016. Oslo: Bufdir.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018a. Statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2017. Hentet fra https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018b. Rundskriv 10/2018. Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. Hentet fra https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018c. Forbered barn som skal til tilrettelagt avhør. Hentet fra https://www.bufdir.no/vold/Krisesenterveileder/Oppfolging_av_barn_pa_krisesenter_1/Samtaler_med_barn/Barn_som_skal_til_avhor_pa_barnehus/

Bendixen, Mons, Karen M. Muus og Berit Schei. 1994. «The impact of child sexual abuse-A study of a random sample of Norwegian students». Child Abuse & Neglect, Vol. 18 (10), s. 837-847.

Dahle, Torbjørg, Hilde Aalvik Dalen, Eivind Meland og Hans-Johan Breidablik. 2010. «Uønskede seksuelle erfaringer og helseplager blant ungdom». Tidsskrift for Den norske legeforening130: 1912-1916.

Eide-Midtsand, Nils. 2014. «Utfordringer og muligheter knyttet til skam og skyld i terapien til en tolv år gammel gutt». I Seksuelle overgrep mot barn: Traumebevisst tilnærming, redigert av Siri Søftestad og Inger Lise Andersen, 162-175.Oslo: Universitetsforlaget.

FMSO. 2018. Faglig Plattform.Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

FN-Sambandet. 2018. FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen).Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen

Gamst, Kari Trøften. 2011. Profesjonelle barnesamtaler: Å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget.

Grunnloven. 1814. Kongeriket Noregs grunnlov.LOV-1814-05-17. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn

HandleKraft. 2019. Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer.RVTS. Hentet fra: https://sor.rvts.no/filestore/Filarkiv/Dokumenter/Fagstoff/Psykisk_helse/tre_grunnpilarer1.pdf

Hellevik, Per og Carolina Øverlien. 2016. "Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths". Scandinavian Journal of Public Health:1-7. doi: 10.1177/1403494816657264

Holt, Tonje, Lisa Govasli Nilsen, Linda Holen Moen og Ingunn Rangul Askeland. 2016. Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Rapport 6/2016.Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jørgensen, Tone Weire og Ole Greger Lillevik. 2016. «Traumebevisst omsorg i arbeid med voldsutsatte barn». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 186-206. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jørgensen, Tone Weire og Heine Steinkopf. 2013. Traumebevisst omsorg. Forsterhjemskontakt, 1, 10-17.

Kanstad, Marit og Jorunn Gran. 2016.Kommunikasjon med barn via tolk - et flerfaglig samarbeidsprosjekt. Rapport. Trondheim: NTNU. ISBN 978-82-7332-093-3

Langballe, Åse. 2011. Den dialogiske barnesamtalen. Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. Rapport. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

Langballe, Åse og Jon-Håkon Schultz. 2016. «Elever utsatt for vold og seksuelle overgrep - samtalen som redskap for å oppdage og hjelpe». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 117-134. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lanzarote-konvensjonen. 2007. Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk - CETS 201.Hentet fra https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2007-10-25-25

Medietilsynet. 2018. Barn og medier-undersøkelsen 2018: 9 - 18-åringer om medievaner og opplevelser. Rapport. Oslo: Medietilsynet. https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-medier

Mevik, Kate og Oddbjørg Edvardsen. 2016. «Barns rett til beskyttelse og medbestemmelse - med utgangspunkt i barnekonvensjonen». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 52-67. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mossige, Svein og Kari Stefansen, red. 2016. Vold og overgrep mot barn og unge: Omfang og utviklingstrekk 2007- 2015. NOVA rapport 5/2016. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Myhre, Mia, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal. 2015. Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. NKVTS rapport 1/2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 2018. Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. https://voldsveileder.nkvts.no

Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT). 2019. Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og unge. Hentet fra https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Informasjon-om-kognitiv-terapi-for-barn-og-unge.pdf

Pasient- og brukerrettighetsloven. 1999. Lov om pasient- og brukerrettigheter. LOV-1999-07-02-63. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Politiet, Kripos. 2016. Seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Oslo: Kripos.

Riksadvokaten. 2017. «Enkelte utfordringer ved etterforsking av internettrelaterte overgrep mot barn». Brev av 04.04.2017, til Justis- og beredskapsdepartementet.

Schou, Line, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen. 2007. Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Rapport 2007:8. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Selvhjelp Norge. 2018. Hva er selvorganisert selvhjelp?Hentet fra http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelp/Om_selvhjelp/Hva+er+selvorganisert+selvhjelp%3F.9UFRjU4H.ips

Smette, Ingrid, Kari Stefansen og Jane Dullum. 2017. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. NOVA rapport 16/17. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

SMISO Sør-Trøndelag. 2019. Selvhjelp. Hentet fra https://smiso-st.no/selvhjelp

Stefansen, Kari. 2017. "Staging a caring atmosphere: Child-friendliness in barnahus as a multidimensional phenomenon". ICollaborating Against Child Abuse, redigert av S. Johansson m.fl., 35-56. doi: 10.1007/978-3-319-58388-4_2

Steffensen, Solrun Elisabeth. 2018. Veiledet selvhjelp. NAPHA. Hentet fra https://www.napha.no/veiledet_selvhjelp_film/

Steine, Iris M., Anne Marita Milde, Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli, Inger Hilde Nordhus, Jelena Mrdalj og Ståle Pallesen. 2012. «Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge». Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 10, 2012, side 950-957.

Søftestad, Siri. 2018. Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn.Oslo: Universitetsforlaget.

Søftestad, Siri. 2014. «Traumebevissthet i samtaler mellom barn og voksne om seksuelle overgrep». I Seksuelle overgrep mot barn: Traumebevisst tilnærming, redigert av Siri Søftestad og Inger Lise Andersen, 132-146.Oslo: Universitetsforlaget.

Thoresen, Siri og Ole Krsitian Hjemdal, red. 2014. Vold og voldtekt i Norge: En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS rapport 1/2014. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Winsvold, Aina. 2015. «Det som skjer på nett forblir på nett»: Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep. Notat 2/2015. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA.

Øvreeide, Halvor. 2009. Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. 3.utgave. Høyskoleforlaget: Kristiansand

Aanerød, Line Merete Tangen og Svein Mossige. 2018. Nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017: Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA rapport 10/2018. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Fotnoter