Skjermbilde 2024-01-30 kl. 11.37.09

Nok. Norges innspill til opptrappingsplanen Trygghet for alle

Nok. Norge deltok på Justiskomiteens høring om regjeringens opptrappingsplan.

Nok.-sentrene og de andre sentrene for seksuelle overgrep tar årlig imot 3000 utsatte og pårørende og gir dem hjelp til selvhjelp. Våre ansatte er en viktig del av bakkemannskapet i arbeidet med overgrep og seksualitet i kommunene, og vi svarer på rundt 30 000 henvendelser i året.

Mange som jobber med barn, unge og voksne vet for lite om hvordan de skal avdekke overgrep eller hjelpe noen som forteller om overgrep. En stor del av henvendelsene til oss handler derfor om hvordan kommunalt ansatte kan gå fram i overgrepssaker på skoler og institusjoner.

Og her er vi ved vårt første innspill i dag: Behovet for kommunale handlingsplaner. Kommuner uten handlingsplaner mot vold og overgrep, har i mindre grad skriftlige rutiner for å avdekke og varsle og for å samordne tjenestene. De har i mindre grad kompetansetiltak for ansatte.

Vi ønsker en Opptrappingsplan som er tydeligere overfor kommunene på at de bør ha kommunale handlingsplaner. Helst bør de være lovpålagt.

Kommunale handlingsplaner som legger grunnen for arbeidet med vold og overgrep, som kartlegger kompetanse og ressurser i kommunen og som har en plan for forebygging av overgrep, kan ikke være valgfritt.

Det kan ikke være valgfritt for en kommune å ha en plan for hvordan barn, unge og sårbare voksne skal bli tatt imot og hjulpet. Vi mener også at det ikke kan være valgfritt, som det er i dag, å ha en avtale med et senter for seksuelle overgrep.

Til det er det for viktig.

Noe annet som er viktig, er at barn og unge har tilgjengelig hjelp der de bor. Situasjonen i dag er ikke likeverdig og barn og unge har ikke den samme tilgangen på hjelp. 

Vold og overgrep er så stort i omfang at det regnes som et folkehelseproblem i Norge. Negative barndsomserfaringer har mye å si for hvilke erfaringer du gjør deg senere i livet. Derfor må vi sikre at det blir lagt ned en tilstrekkelig innsats mens de er unge. Jeg har allerede nevnt komm. handlingsplaner. Tilgjengelig hjelp er et annet tiltak i en slik innsats. 

Å gi et tilbud til barn handler også om å ivareta pårørende. Våre sentre får mange henvendelser fra foreldre som er pårørende til barn og unge som er utsatt for overgrep og som ønsker råd og støtte. Det krever barnefaglig kompetanse å gi veiledning til de pårørende på en måte som hensyntar de utsatte barna. Å gi veiledning til pårørende er også med på å ivareta barna. 

På vegne av sentrene, skulle vi ønske at regjeringen la til rette for å gjøre tilbudet vårt mer tilgjengelig. Det er et mål i OTP om at Nok.-sentrene skal nå bedre ut til befolkningen generelt.

Vi mener det bør legges til rette for at Nok.-sentre kan ha et tilbud til barn i henhold til rammene i Bufdir sin veileder og at det bør etableres en egen finansieringsordning for de sentrene som ønsker å ha et slikt tilbud. Dette bør inn i Opptrappingsplanen, som et tiltak man ønsker å prioritere og gi friske midler.

Skriv til oss her